Pontia o. occidentalis

Peak White


Dunn County, ND USA